Условия обслуживания

Distances pirkuma līgums

Šis distances pirkuma līgums ir noslēgts starp Kafijas Banka SIA, vien. reg. Nr.40103623863, juridiskā adrese: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Jaunā iela 12 k-18, Lv-2107 (turpmāk - Pārdevējs), un fiziska vai juridiska persona (turpmāk - Pircējs), kura veic pasūtījumu un iegādājas preces tiešsaistē tirdzniecības vietnē www.kafijasbanka.lv (turpmāk - Vietne).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, savukārt Pārdevējs piegādā un pārdod Vietnē ievietotās un Pircēja izvēlētās preces saskaņā ar šī distances līguma (turpmāk - Līgums) nosacījumiem.
1.2. Līgums ir saistošs visiem preču pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Vietnē.


2. REĢISTRĀCIJA

2.1. Lai Pircējam varētu iegādāties Vietnē piedāvātās preces, Pircējam nav jāizveido savs personīgais konts.


3. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

3.1. Pircējs preci izvēlas pēc iepazīšanās ar tās aprakstu, īpašībām, galvenajām īpašībām un cenu, kā arī izvērtējot tās derīgumu un atbilstību savām vajadzībām.
3.2. Pircējs, apstiprinot preces pasūtījumu, aizpilda pasūtījuma veidlapu, norādot:
precīzu informāciju par sevi (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese);
izvēlētais piegādes veids un piegādes adrese (ja izvēlētajam piegādes veidam ir nepieciešama adrese);
izvēlētais maksājuma veids; un
komentāri (ja Pircējs izvēlas tos norādīt).
3.3. Pircējs ir atbildīgs par precīzu pasūtījuma veidlapas aizpildīšanu un pareizu datu sniegšanu. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pircējam vai trešajai personai radušies sakarā ar Pircēja nepareizas piegādes adreses vai nepilnīgu datu norādīšanu.
3.4. Saņemot Pircēja pasūtījumu, Pārdevējs uz e-pastu nosūta Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu. Ja Pircējs nesaņem apstiprinājuma e-pastu no Pārdevēja, tad Pircēja pasūtījums nav pieņemts un šis Līgums nav stājies spēkā.
3.5. Pircējs, apstiprinot šo līgumu un iegādājoties preces, kuru lietošanas un iegādes ierobežojumus nosaka Latvijas Republikas likumi, apliecina, ka ir vismaz 18 gadus vecs.

4. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs ir veicis preces pasūtījumu Vietnē.


5. PRECES CENA UN PIEGĀDES IZMAKSAS

5.1. Preces cena Vietnē ir norādīta EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli pēc Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās likmes. Prece tiek pārdota Pircējam par cenu, kas ir spēkā Vietnē pasūtījuma veikšanas brīdī.
5.2. Preces cenā nav iekļautas preces piegādes izmaksas. Preču piegādes izmaksas tiek piemērotas atsevišķi atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam. Preces piegādes izmaksas Pircējam tiek norādītas Vietnē pirms pasūtījuma apstiprināšanas un ir iekļautas Pārdevēja izrakstītajā rēķinā. Preču piegādes izmaksās iekļauts pievienotās vērtības nodoklis pēc Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās likmes.

6. NORĒĶINU KĀRTĪBA

6.1. Pircēja pienākums ir samaksāt par preci un izvēlēto piegādes veidu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
6.2. Pircējs veic apmaksu par pasūtīto preci un piegādes veidu saskaņā ar Pircēja Vietnē izvēlēto apmaksas veidu.
6.3. Apmaksa par preci un izvēlēto piegādes veidu tiek uzskatīta par veiktu brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis maksājuma summu par preci un izvēlēto piegādes veidu pilnā apmērā.
6.4. Ja saskaņā ar šī Līguma noteikumiem Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam par preci un tās piegādi samaksāto naudas summu, Pārdevējs atmaksā Pircējam iepriekš minēto summu tādā pašā maksājuma veidā, kādā Pircējs izmanto, iegādājoties preci, izņemot gadījumus, kad Pircējs ir skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam nav jāmaksā par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu.

7. PRECES PIEGĀDE

7.1. Pircējs, veicot pasūtījumu, var izvēlēties jebkuru no interneta vietnē www.kafijasbanka.lv norādītajiem piegādes veidiem.
7.2. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka Līguma 7.1.punktā norādītās preču piegādes izmaksas var mainīties, atbilstoši piegādes pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu izmaiņām.


7.3. Vidējais piegādes laiks ir no 2 līdz 5 darba dienām Latvijas teritorijā. Iepriekš noteiktie piegādes laiki var atšķirties atkarībā no preces pieejamības noliktavā. Pārdevējs patur tiesības piegādāt preces Pircējam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas vai citā termiņā, par kuru Pārdevējs un Pircējs ir vienojušies. Ja Pircēja pasūtītās preces nav Pārdevēja noliktavā vai to ir par maz, Pārdevējs par to informē Pircēju. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, savukārt Pārdevējam ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5, atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi. (piecas) darba dienas no Līguma izbeigšanas dienas.
7.4. Prece tiek piegādāta tikai Latvijas Republikas teritorijā vai citā Pārdevēja norādītā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas Latvijas Republikā vai citā Pārdevēja norādītā teritorijā.

7.5. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi. Pircējam ir jāpieņem preces piegāde personīgi. Ja preces piegādi pasūtījumā norādītajā piegādes adresē saņēma cita persona, tiek uzskatīts, ka preci ir saņēmis Pircējs.

7.6. Atkarībā no Pircēja izvēlētā preču piegādes veida Pircējs nodrošina, ka:

saņemot preci uz vietas, preces piegādi saņem Pircējs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

preces piegādes brīdī Pircējs atrodas pasūtījumā norādītajā adresē un nekavējoties pieņem preci, paraksta preces piegādes dokumentu - pavadzīmi - un izdara tajā nepieciešamās atzīmes (ja tādas ir), kā arī atgriež piegādes pavadzīmes kopija piegādātājam; vai

Pircējs preci saņem pircēja pasūtījumā norādītajos saņemšanas punktos pakalpojumu sniedzēja paziņojumā norādītajā termiņā.

7.7. Ja preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (t.sk., bet ne tikai, Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi, Pircējs norādītajā adresē nav atrodams, norādītajā adresē nevar piekļūt, Pircējs neizņem preci norādītajos pieņemšanas punktos pakalpojuma sniedzēja paziņojumā norādītajā termiņā), Pārdevējam ir tiesības atteikties no preces atkārtoti nosūtīt Pircējam un vienpusēji atkāpties no Līguma . Šādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi. Ja pasūtījuma noformēšanas brīdī Pircējam netika piemērota samaksa par preču piegādi vai tika piešķirta atlaide preču piegādei, bet preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ, Pārdevējs patur tiesības no Pircējam atmaksājamās summas ieturēt pilnu samaksu par preces piegādi.

7.8. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu (turpmāk tekstā – piegādes apstiprinājums), Pircējs apliecina, ka prece ir piegādāta labā stāvoklī un tās iepakojums nav bojāts.

7.9. Ja, piegādājot preci, preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Pircējam šādi trūkumi jānorāda piegādes apstiprinājumā vai jāsastāda atsevišķs dokuments par šiem defektiem. Pircējam tas jādara preču piegādātāja klātbūtnē. Pārdevējs nav atbildīgs par tādiem preces defektiem, kas bija acīmredzami tās piegādes brīdī, bet nebija norādīti preces piegādes apstiprinājumā.

7.10. Piegādājot preces Pircējam, preces nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad prece ir piegādāta Pircējam saskaņā ar šo Līgumu.

8. Apmaksa internetā


8.1. Ja Pircējs (patērētājs) izvēlas norēķināties internetā, tad veiksmīga maksājuma gadījumā patērētājam nekavējoties tiek nosūtīts rēķins ar apstiprinājumu.

8.2. Ja pircējs (patērētājs) izvēlas norēķināties ar bankas pārskaitījumu, Piegādātājs automātiski sagatavo rēķinu. Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

9. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTĪTĀM PRECĒM


9.1. Preces piegādes brīdī Pircēja pienākums ir pārliecināties, ka prece atbilst Pircēja pasūtījumam un Līguma nosacījumiem (piemēram, ir jāpārliecinās, ka preces nosaukums, garša un citi svarīgi acīmredzami parametri ir atbilstošs).

9.2. Ja Pircējs (juridiska persona) konstatē, ka piegādātā prece neatbilst Pircēja pasūtījumam vai šī Līguma noteikumiem, Pircējam (juridiskajai personai) nekavējoties jāinformē Pārdevējs par neatbilstošo preci, nosūtot rakstisku iesniegumu. Pārdevējam, paziņojot par preces neatbilstību Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem. Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža pārbauda pieteikumā norādītos nosacījumus un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

9.3. Ja Pircējs (patērētājs) konstatē, ka piegādātā prece neatbilst Pircēja pasūtījumam vai šī Līguma noteikumiem, Pircējam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar pretenziju par preces neatbilstību Līguma noteikumiem. 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes dienas, iesniedzot Pircējam rakstisku pretenziju par preces neatbilstību Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs atklāja preces neatbilstību Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem. Punkts attiecas uz kafijas automātiem.

9.4. Ja Pircējs (patērētājs) konstatē, ka piegādātā prece neatbilst Pircēja pasūtījumam vai šī Līguma noteikumiem, Pircējam ir tiesības iesniegt Pārdevējam pretenziju par preces neatbilstību Līguma noteikumiem. Līgumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces iegādes dienas, iesniedzot Pircējam rakstisku pretenziju par preces neatbilstību Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem Pārdevējam 14 (četrpadsmit) laikā dienas no dienas, kad Pircējs atklāja preces neatbilstību Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem. Preci jābūt iespējai piegādāt Pārdevējam oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā stāvoklī, kādā tā tika iegādāta. Punkts attiecas uz kafijas iepakojuma produktiem.

9.5. Ja Pircējam (patērētājam) ir pārdota prece, kas neatbilst pasūtījumam vai Līguma noteikumiem, un tās neatbilstība saskaņā ar Līguma noteikumiem nav uzskatāma par maznozīmīgu, Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs bez maksas novērš preces neatbilstību pasūtījumam vai Līguma noteikumiem vai apmaina preci pret tādu, kas nodrošinātu pasūtījuma vai Līguma nosacījumu izpildi, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams vai nesamērīgi. Gadījumā, ja Pārdevējs nav veicis iepriekš minētās darbības saprātīgā termiņā vai ir veicis tās, radot Pircējam būtiskas neērtības, Pircējam ir tiesības lūgt Pārdevējam samazināt preces cenu vai atcelt preces cenu. Līgumu un lūgt Pārdevējam atmaksāt par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot Līgumu un atgriežot Pircējam par preci samaksāto naudas summu, Pārdevējs ir tiesīgs ņemt vērā preces nolietojumu.

9.5. Iesniegumu par preces neatbilstību Pircēja pasūtījumam vai Līguma noteikumiem var sūtīt uz:

pa pastu uz adresi: Babītes nov., Babītes pag., Piņķi, Jaunā iela 12 k-18, Lv-2107; vai

elektroniski uz Pārdevēja e-pasta adresi: info@kafijasbanka.lv.

10. PRODUKTA LIETOŠANA


10.1. Pirms preces lietošanas uzsākšanas Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas noteikumiem.

10.2. Preci drīkst lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem un lietošanas noteikumiem un atbilstoši šīs preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

10.3. Pircējam (patērētājam), saņemot preci, ir tiesības iepazīties ar preces būtības, īpašību un darbības precizējumu tādā apmērā, kādā to būtu iespējams izdarīt, iegādājoties preci klātienē.

11. ATTEIKUMA TIESĪBAS UN TO IZPILDE


11.1. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs izmantot LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumus nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" ietver tiesības atteikt un vienpusēji atkāpties no Līguma, nesniedzot Pārdevējam nekādu pamatojumu tam. Informācija par to, kā izmantot Pircēja (patērētāja) atteikuma tiesības, ir sniegta Atteikuma tiesību lietošanas noteikumos, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

11.3. Pircējam (patērētājam) ir tiesības atkāpties no šī līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, nenorādot iemeslu. Atteikuma tiesības beidzās pēc 14 dienām no līguma noslēgšanas dienas.

11.4. Pircējam (patērētājam) pēc atteikuma nosūtīšanas prece 5 (piecu) dienu laikā jāatdod pārdevējam veikalā, kas atrodas Babītes nov., Babītes pag., Piņķos, Jaunā ielā 12 k-18, LV-2107, Piņķos. Pēc preču saņemšanas nauda tiek atgriezta pircēja kontā 1 (vienas) dienas laikā, ar bankas maksājumu.

11.5. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam (patērētājam) ir jānosūta Piegādātājam atteikuma veidlapas pieprasījums vai skaidra, brīvā formā sagatavota izziņa, kurā norādīts Patērētāja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

11.6. Lai tiktu ievērots atteikuma tiesību termiņš, pietiek, ja Pircējs (patērētājs) savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

12. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA


12.1. Līguma 11.2.-11.6. punkta noteikumi ir piemērojami strīdu, domstarpību vai domstarpību risināšanai, kas radušās starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju.

12.2. Jebkurš strīds, domstarpības vai domstarpības, kas rodas starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju, tiek risinātas pārrunu ceļā, Pircējam un Pārdevējam cenšoties panākt vienošanos. Ja strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstisku iesniegumu, nosūtot to uz Pārdevēja e-pasta adresi: info@kafijasbanka.lv. Pircējs pieteikumā norāda:

savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;

pieteikuma iesniegšanas datums;

strīda būtība, jūsu prasība un tās pamatojums.

12.3. Pircējs pieteikumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus pieteikumu apliecinošus dokumentus (ja tādi ir).

12.4. Pārdevējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas sniedz Pircējam rakstisku atbildi, nosūtot to uz pieteikumā norādīto Pircēja e-pasta adresi. Atbildē Pārdevējs informē Pircēju par:

iespējamais prasības izpildes veids; vai

strīda izšķiršana, ja iepriekš minētajā termiņā nav panākta vienošanās par Pircēja pretenzijas izpildi vai alternatīvu pretenzijas izpildes veidu; vai prasības nepamatotība un atteikšanās to izpildīt.

12.5. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pārdevējam nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja iesniegumu 11.4.punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējs nekavējoties rakstiski informē Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā tiks sniegta atbilde. , kā arī pamatojot šāda pagarinājuma nepieciešamību.

12.6. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja iesniegto sūdzību par nepamatotu, kamēr Pircējs nepiekrīt sūdzības atzīšanai par nepamatotu, vai Pircēju neapmierina Pārdevēja piedāvātais strīda risinājums, Pircējam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredzētās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas vai vērsties pie Pārdevēja LR jurisdikcijas tiesās saskaņā ar republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijas.

12.7. Jebkurš strīds, domstarpības, domstarpības vai prasība, kas rodas starp Pircēju (juridisku personu), kas nav atzīta par patērētāju, un Pārdevēju un kas izriet no Līguma un kas ietekmē Līguma pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirti. Latvijas Republikas tiesās pēc jurisdikcijas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13. PERSONAS DATI


13.1. Reģistrējoties un/vai pasūtot preci Vietnē, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu informāciju un datus, ko Pircējs tieši vai netieši sniedzis vietne. Papildu informācija par Pārdevēja veikto personas datu apstrādi ir sniegta Privātuma politikā, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

14. ATBILDĪBA


14.1. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs rīkojas nelikumīgi vai pretēji šī Līguma noteikumiem.

14.2. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

14.3. Pārdevējs nav atbildīgs par saistību izpildes kavējumiem vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildēm, kas radušās nepārvaramas varas gadījumā, tas ir, jebkādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kas nebija zināmi Pārdevējam. Pārdevējs Līguma noslēgšanas brīdī un kas ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, tostarp, bet ne tikai, vides vai klimata anomālijas, streiki, valdības rīkojumi, karadarbība vai valsts ārkārtas situācija, terorisma draudi vai terora akti, trešo personu neizpilde, interneta savienojuma traucējumi, kā arī datortehnikas un programmatūras traucējumi vai bojājumi. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies pēc iespējas ātrāk novērst no tā izrietošos kavējumus.

15. CITI NOTEIKUMI


15.1. Pircējs apliecina, ka ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona.

15.2. Pārdevējs ir tiesīgs nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no Līguma, trešajai personai.

15.3. Ja Pircējs nav veicis maksājumus Pārdevējam saskaņā ar šo Līgumu, Pārdevējs ir tiesīgs savu prasījumu pret Pircēju cedēt trešajai personai parāda piedziņai. Pircējs piekrīt, ka parāda nemaksāšanas gadījumā Pārdevējam ir tiesības parāda piedziņai nepieciešamo informāciju, tai skaitā personas datus, nodot trešajām personām, kuras var apstrādāt šos datus saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām. un noteikumiem.

15.4. Šis Līgums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jautājumus, kurus neregulē Līguma noteikumi, Pircējs un Pārdevējs risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

15.5. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas attiecas tikai uz Pircēju - patērētāju, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1.panta trešo daļu ir fiziska persona. persona, kura izsaka vēlmi iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību nesaistītam mērķim.

15.6. Ar papildu informāciju par atteikuma tiesību izmantošanu un strīdu risināšanu pircējs var iepazīties Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā: www.ptac.gov.lv.

15.7. Veicot pasūtījumu Vietnē, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, ka Pircējs tos ir informēts, ka Pircējs tos saprot un pilnībā piekrīt tiem. Pircējs apņemas iepazīties ar Līguma noteikumiem katru reizi, kad tiek iegādāta prece. Pircējam nav tiesību pasūtīt preci Vietnē, ja viņš nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

16. KONTAKTINFORMĀCIJA


16.1. Visus Pircēja jautājumus saistībā ar šo Līgumu vai tā noteikumu izpildi var uzdot rakstiski uz Pārdevēja e-pasta adresi: info@kafijasbanka.lv vai mutiski zvanot uz tālruņa numuru: +371 22009993